Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Piece of Power 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document.

1.2 Producten: de door Piece of Power aan de klant geleverde of te leveren producten.

1.3 Overeenkomst: iedere (koop)overeenkomst gesloten tussen de klant en Piece of Power.

1.4 Piece of Power: Sanne Verra, handelend onder de naam Piece of Power, gevestigd te (1171 BR) Badhoevedorp aan de Wattstraat 18 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51537869.

1.5 Klant: de partij aan wie Piece of Power haar producten levert.

1.6 Partijen: Piece of Power en de klant samen.

1.7 Dag: kalenderdag

1.8 Schriftelijk: per post of per e-mail.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden tussen Piece of Power en haar klanten.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van klanten of van derden uit.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen die Piece of Power hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

3.2 Alle prijzen die Piece of Power hanteert voor haar producten kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen worden uitgevoerd via iDeal of PayPal.

4.2 Bestellingen worden pas geleverd aan de klant als het gehele aankoopbedrag door de klant is voldaan.

 

 1. Verzendkosten

5.1 De verzendkosten worden gebaseerd op basis van de huidige PostNL-verzendkosten en zijn afhankelijk van het aankoopbedrag.

5.2 Piece of Power zorgt ervoor dat de producten goed en veilig worden verpakt.

5.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Piece of Power tot het moment van bezorging aan de klant.

5.4 Indien blijkt na levering dat de adresgegevens onjuist zijn aangeleverd door de klant aan Piece of Power, komen de hieruit voortvloeiende extra (verzend)kosten voor rekening en risico van de klant.

 

 1. Levertijd

6.1 De producten worden doorgaans binnen 5 werkdagen na het voldoen van het aankoopbedrag geleverd, zolang de voorraad strekt.

6.2 Piece of Power kan niet aansprakelijk worden gesteld, wegens vertraging in de levertijd.

6.3 In overleg met Piece of Power, is het mogelijk een spoedbestelling te plaatsen.

6.4. Indien een fout in het voorraadbeheer wordt geconstateerd, heeft de klant de mogelijkheid een product van dezelfde waarde uit te kiezen of te wachten totdat het product weer op voorraad is.

 

 1. Risico-overgang

Zodra het gekochte product door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Piece of Power naar de klant.

 

 1. Garantie

8.1 Piece of Power garandeert dat eventuele gebreken op onderdelen en sluitingen van de producten, gedurende een periode van 14 dagen na de besteldatum, kosteloos zullen worden verholpen.

8.2 Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden vermeldt, niet van toepassing zijn op een product.

8.3 Uitzonderingen op de garantievoorwaarden:

 • Natuurlijke slijtage;
 • Vlekken veroorzaakt door parfum, cosmetica en/of de zuurgraad van de huid;
 • Kralen die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht;
 • Klachten die ontstaan door verkeerd gebruik van de sieraden;
 • Scheuren/breken van de verstelbare ringen door veelvoudig verstellen van de ring(en);
 • Verkleuring van de stenen door verkeerde verzorging (zie voorschriften bij iedere steen in de webshop).

8.4 De verzendkosten voor het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant.

 1. Retour

9.1 Wanneer een bestelling niet aan de wens van de klant voldoet, kan de bestelling worden geretourneerd.

9.2 De klant dient een retourverzending binnen 5 dagen aan Piece of Power per e-mail bekend te maken. Het product dient binnen 10 dagen te worden geretourneerd aan Piece of Power.

9.3 Indien de retourverzending tijdig is ingediend bij Piece of Power en tijdig is verzonden, krijgt de klant het aankoopbedrag van het product teruggestort op het door Piece of Power bekende rekeningnummer.

9.4 Producten op maat gemaakt en uitverkoopartikelen kunnen niet geretourneerd worden.

9.5 De verzendkosten voor het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Piece of Power is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

10.2 Indien Piece of Power aansprakelijk is voor enig schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aankoopbedrag van de klant, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3 Piece of Power is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.

10.4 Piece of Power is nooit aansprakelijk voor eventuele ongelukken veroorzaakt door gebruik of het dragen van de producten.

10.5 Piece of Power is nooit aansprakelijk voor het al dan niet werken van de edelstenen.

10.6 Piece of Power is nooit aansprakelijk voor kleur- of vormafwijkingen van de edelstenen.

 1. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Piece of Power vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW van het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Overmacht

12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Piece of Power niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Piece of Power kan worden verlangd, dan is Piece of Power gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of op te schorten, respectievelijk te wijzigen.

12.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden, vertraging of staking bij PostNL, onverwachte stroom-, elektriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, werkonderbrekingen en ziekte.

12.3 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat Piece of Power al een deel van de producten aan de klant heeft verzonden, dan factureert Piece of Power dit afzonderlijk. De klant is verplicht deze betaling te voldoen.

12.4 Wanneer de overmachtsituatie 14 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5 Piece of Power is geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

 

 1. Intellectuele eigendom

13.1 Het auteursrecht, alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen en sieraden aan de klant berusten bij Piece of Power.

13.2 Indien de klant het eerste lid van dit artikel overtreedt, is Piece of Power gerechtigd een schadevergoeding te vorderen van de  daadwerkelijk geleden schade.

 

 1. Klachten

14.1 Klachten over de producten en/of de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Piece of Power.

14.2 Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Piece of Power.

14.3 Na de termijn van 5 dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de klant.

14.4 Piece of Power zal te allen tijde reageren op een klacht en/of bezwaar, welke tijdig is ingediend. Indien de klacht en/of het bezwaar naar het oordeel van Piece of Power gegrond is, zal Piece of Power haar verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren.

 1. Vrijwaring

De klant vrijwaart Piece of Power tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Piece of Power geleverde producten.

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden

16.1 Piece of Power heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

16.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Piece of Power zoveel mogelijk vooraf aan de klant mededelen.

 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

17.1 Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

17.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Piece of Power bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had.

 1. Toepasselijk recht

18.1 Op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

18.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Piece of Power is gevestigd, is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Open Whatsapp
1
Heb je hulp nodig?
Hi!
Kom je er een beetje uit? Heb je mijn zoekhulp al gebruikt om een passend steentje te vinden? ➡️ Ga in het menu naar 'Vind jouw steen'.

Lekker rondkijken mag natuurlijk ook! En laat het me hier weten als je er niet uit komt of een vraag hebt!
Ik probeer snel te reageren, maar het kan soms ook even duren.

Liefs, Sanne